Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, March 27, 2009

UNDERGRAD THESIS PSM YEAR 2003 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING PARTS 1

NAME

TITLE

SUMMARY

FULL THESIS

Afisah Abd Aziz Penganggaran Kebisingan Dad Tapak Binaan Link Link
Azaniza Abd Aziz Perbandingan Antara Zeolit Batu Kelikir Dan Pasir Sebagai Bahan Penuras Untuk Pengolahan Air Larian Bandar Link Link
Chong Pei Fung Guna Semula Efluen Kumbahan ( Potensi Diaplikasikan Di Malaysia ) Link Link
Farhana Sukat Teknologi Pemuliharaan Sungai Tercemar Serta Kaedah Pengawasannya ( Kajian Literatur ) Link
Hairun Aishah Mohiyaden Kajian Kualiti Udara Di UTM Pencemaran Oleh Kenderaan Bermotor Link Link
Lee Kuok Chiang Anggaran Penjanaan Air Larut Lesap Dan Gas Pada Tapak Pelupusan Sampah Dengan Menggunakan Microsoft Excel Link Link
Leonard Lim Lik Pueh Sistem Pengurusan Sisa Bagi Makmal Kejuruteraan Alam Sekitar FKA UTM Link
Loga Sunthri Veeraiah Potensi Kitar Semula Airsisa Dalam Industri Link Link
Mohd Rizal Idris Keberkesanan Program Kitar Semula : Kajian Kes Johor Bahru Link Link
Mohd Rosyidir Idris Kajian Kes : Pencemaran Alam Sekitar Terhadap Pertumbuhan Alga Di Sungai UTM Link Link
Muhd Harris Ramli Kajian Penjanaan Sisa Pepejal Di UTM Skudai Dan Potensinya Sebagai Sumber Tenaga Link Link
Ngui Yeang Lin Kajian Kesan Pembinaan Hutan Rekreasi Kepada Kualiti Air Sungai Dalam Kampus UTM Link Link
Nur Hasanah Zainal Kajian Kesesuaian Tasik Rekreasi UTM Untuk Kegunaan Rekreasi Link
Nurkhasanah Shamsudin Perbandingan Kecekapan Karbon Teraktif Dan Hasil Bahan Buangan Semulajadi Link Link
Ong Peck Ting Pemulihan Sungai Segget - Punca Berselerak Link Link
Shareen Shamela Vellsin Pemuliharaan Dan Kawalan Punca Berselerak Di Sungai Tebrau Link Link
Shazilah Saari Kajian Perbandingan Terhadap Kadar Kecekapan Karbon Teraktif Hasil Buangan Semulajadi Link Link
Tiung Chee Wee Permodelan Kualiti Air Sungai Tebrau Johor Dengan Aplikasi Qual 2E Link Link
Wong Suh Shan Kajian Keberkesanan Kolam Pengoksidan Di UTM Dan Pengaruh Efluen Terhadap Tasik Ilmu UTM Link
Yong Ee Ling Pembangunan Perisian Menggunakan Visual Bisic 6 Wasda SSF Untuk Rawatan Air Larut Lesap Tapak Pelupusan Menggunakan Sistem Tanah Bencah Link

No comments:

Post a Comment

Post a Comment